Privatumo politika

MB „A-projects“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilujį telefoną, planšetę, televizorių ar kt. naudojate).

Duomenų valdytojo rekvizitai:

MB „A-projects“

Buveinės adresas: Sodų g. 36-33, LT-00105 Palanga, Lietuvos Respublika

Įmonės kodas: 305742706

PVM mokėtojo kodas: LT100014114016

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Kad MB A-projects galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, reikia tam tikrų asmens duomenų. Duomenų valdytojas įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Duomenų valdytojas imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei vidinę tvarką.

Su šia privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu (http://www.retrochaser.com).

Asmens duomenų rinkimo tikslas

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi siekiant bendrauti ir atsakyti į užduodamus klausimus per kontaktų formą ar tiesiogiai el. paštu ar telefonu. Mes galime jums atsiųsti naujienlaiškį su pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis.

Norint susisiekti per kontaktų formą ir palikti užklausą, yra renkami šie Jūsų duomenys:

Vardas (neprivaloma);

El. pašto adresas (privaloma);

Mobiliojo telefono numeris (neprivaloma).

Duomenų valdytojas asmens duomenis gauna tik iš pačių duomenų subjektų. Visi asmens duomenys gaunami tik su Jūsų sutikimu ir naudojami tik tam tikslui, kuriam sutikimas buvo duotas.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga.

Duomenų saugojimo terminas

Surinkti Jūsų Asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir Duomenų valdytojo informacinėse sistemose. Jūsų Asmens duomenys yra saugojami tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
Informaciją Duomenų valdytojas saugo tam, kad prireikus galėtų suteikti reikiamą informaciją ir, kad Duomenų valdytojas galėtų atsakyti į visus klausimus, susijusius su bendradarbiavimu vykdant sutartinius įsipareigojimus.
Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi du kalendorinius metus nuo Jūsų Asmens duomenų pateikimo momento.

Asmens duomenų apsaugos priemonės

Duomenų valdytojas tvarkydamas asmens duomenis įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinius „įsilaužimo“ į vidaus tinklus ir duomenų bazės testavimus, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Duomenų valdytojas pažymi, kad saugų naršymą www.retrochaser.com užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas.

Slapukai

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html

Jūsų asmeninių duomenų naudojimas Google Analytics tikslais

Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:

  • Interneto svetainei administruoti;
  • Jūsų naršymo patirčiai gerinti.

Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Duomenų valdytojas, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių ir tik tuo atveju, kai tokiam atskleidimui yra teisėtas pagrindas. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims asmens duomenų subjekto prašymu, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms.

Duomenų valdytojas gali pateikti asmens duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia Duomenų valdytojui paslaugas (atlieka darbus). Jūsų asmens duomenų tvarkytojai gali būti pasitelkiami šioms sritims: Duomenų valdytojo informacinių sistemų priežiūrai ir administravimui, tiesioginės rinkodaros informacinių pranešimų siuntimui, Jūsų saugomų asmens duomenų saugumui serveriuose užtikrinti, teisinių paslaugų, susijusių su Jūsų pateiktomis pretenzijomis, suteikimui. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal MB A-projects nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkiant subrangovus, imamasi visų reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Vykdant teisines prievoles, nustatytas teisės aktuose, gavus prašymą, Duomenų valdytojas gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. Duomenų valdytojas tokiais atvejais gautus prašymus vertins tik atsižvelgdama į Jūsų teises ir asmens duomenų apsaugą ir Jūsų asmens duomenis minėtoms institucijoms atskleis tik tuo atvejui, jei įsitikins, kad toks atskleidimas yra būtinas, proporcingas ir neišvengiamas bei tokiam perdavimui yra teisėtas pagrindas. Duomenų valdytojas taip pat gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtų vykdyti teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus, kaip tai numato Bendrasis asmens duomenų reglamentas.

Asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES teritorijos ribų.

Duomenų subjektų teisės

Jus turite teisę:

gauti informaciją apie Duomenų valdytojo turimus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip jie yra tvarkomi;
kreiptis į Duomenų valdytoją su prašymu pataisyti asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju reikalinga pateikti prašymą, kurį gavus Duomenų valdytojas patikrina pateiktą informaciją ir imasi reikiamų veiksmų;
kreiptis į Duomenų valdytoją su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei susipažinus su asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.
Jeigu kyla susirūpinimas dėl Duomenų valdytojo veiksmų (neveikimo), kuriais galimai nesilaikoma šios privatumo politikos taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, taip pat norint įgyvendinti savo teises dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į MB A-projects bet kuriuo būdu: el. paštu info@retrochaser.com ar telefonu +37063706103. Nepavykus išspręsti klausimo, Jus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.